Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Splošne določbe

1. člen

Storitve ponudnika Iteca, Tomaž Lobnik Ornik s.p. obsegajo vse storitve, ki se tržijo pod to storitveno znamko še posebej:

 • Najem crm sistema
 • Svetovanje pri optimizaciji spletnih strani
 • Poslovnem svetovanju
 • Vodnju Google oglaševnja
 • Vodenju Facebook oglaševanja
 • Digitalizacijo podjetja

Ponudnik storitev je podjetje Iteca, Tomaž Lobnik Ornik s.p., Prvomajska ulica 32, 2204 Miklavž, z davčno številko 23891084 (v nadaljevanju ponudnik).

Naročnik storitev podjetja Iteca, Tomaž Lobnik Ornik s.p. je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je preko spletnih strani ali kakšne drug pisni način naročila storitve ponudnika (v nadaljevanju naročnik).

Uporabnik storitev podjetja Iteca, Tomaž Lobnik Ornik s.p., je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve ponudnika (v nadaljevanju uporabnik).

Stranka podjetja Iteca, Tomaž Lobnik Ornik s.p., je vsak Naročnik ali Uporabnik storitev podjetja Iteca, Tomaž Lobnik Ornik s.p. (v nadaljevanju stranka).

Splošna določila

2. člen

Splošni pogoji poslovanja in uporabe storitev so zavezujoči za vse stranke in ponudnika storitev. Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletnih strani ponudnika naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. Če ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, imajo določila pisne pogodbe prednost pred določili Splošnih pogojev. Za vsa določila, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter Zakona o varstvu potrošnikov.

3. člen

Ponudnik in naročnik spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

4. člen

Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe določil Splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila Strankam, za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo ter internimi poslovnimi akti. Za datum spremembe se šteje objava na straneh iteca.solutions. Če v 15 dneh po objavi sprememb Stranka ne ugovarja, se smatra, da se s spremembami strinja.

5. člen

Storitve, ki jih nudi ponudnik, so njegovo avtorsko delo in ima lastniške pravice nad njimi. Prepovedano je vsakršno kopiranje ali distribucija brez dovoljenja ponudnika. Ponudnik si pridržuje pravico objaviti opravljeno storitev za naročnika v svoji referenčni listi.

Naročnik in izvajalec sta dolžna se vzdržati kakršnega koli posredovanja kakršnih koli informacij, ki se nanašajo na naročnika ali izvajalca ali na z njima povezane osebe, če to ni v naprej odobreno s strani odgovornih oseb oziroma, če za to ni izrecnega pooblastila.

Strinjate se, da podjetje Iteca, Tomaž Lobnik Ornik s.p. koristi tretje osebe pri zagotavljanju strojne in programske opreme, omrežja, prostora na diskih in s tem povezane tehnologije, potrebne za izvajanje storitev.

Ni dovoljeno nalagati, objavljati, gostiti ali prenašati škodljive e-pošte, SMS-ov ali nezaželenih sporočil. Prav tako ni dovoljeno prenašati črvov, virusov ali kakršne koli destruktivne kode v aplikacije oz. storitve izvajalca.

V primeru, da kršite katerokoli točko poslovanja, vam lahko nemudoma ukinemo dostop do spletne aplikacije in odstranimo vse podatke brez predhodnega obvestila in brez povračila denarja oz. brez povračila nastalih stroškov zaradi ukinitve storitev.

Cene in komercialni pogoji

6. člen

Vse cene na spletnih straneh so v evrih (€) in ne vsebujejo zakonsko predpisanega davka na dodano vrednost, razen v primerih, ko je določeno drugače. V kolikor določena specifična storitev ni navedena na spletnih straneh ponudnika, jo lahko naročnik dobi po pisnem zahtevku naročnika.

7. člen

Cenik storitev je vedno objavljen na spletnih straneh Ponudnika in se lahko za prihodnje obračunsko obdobje spremeni brez predhodnega obvestila. Za datum spremembe se šteje datum objave na spletnih straneh. Podjetje Iteca, Tomaž Lobnik Ornik s.p. ne bo odgovorno naročniku niti katerikoli tretji osebi za popravke, spremembe cen ali opustitev storitev.

8. člen

Naročnik se obvezuje, da bo ponudniku plačeval storitve v roku 8 dni od izstavitve računa na tekoči račun ponudnika. V primeru neplačila po desetih (10) delovnih dneh ima ponudnik pravico naročniku, takoj prekiniti dobavo vseh storitev in spletno aplikacijo izbrisati brez opozorila. Za ponoven zagon je potrebno še enkrat plačati vzpostavitev aplikacije + 100 EUR dodanih nastalih stroškov zaradi ponovne aktivacije aplikacije. Ponudnik v tem primeru ne odgovarja za dejansko nastalo poslovno škodo naročnika. Naročnik se zavezuje, da bo poravnal tudi morebitne stroške nastale s ponovno vključitvijo storitve.

Trajanje in razveza naročniške pogodbe

9. člen

Za naročilo storitev velja kakršno koli naročilo, ki jo naročnik posreduje ponudniku v pisni, ustni ali elektronski obliki. V primeru, da naročnik ne zahteva povratnega sporočila o ceni storitve, se smatra, da je seznanjen s tekočim cenikom storitev.

10. člen

Za odpoved pogodbe med pogodbenimi strankama velja 6 mesečni odpovedni rok. Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki prekineta pogodbo, če katerakoli stran grobo krši določila pogodbe.

11. člen

Naročnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve pogodbe poravnal vse obveznosti iz naslova pogodbe. Če se naročnik v primeru predplačila odloči predčasno prekiniti pogodbo, ni upravičen do povračila vnaprej plačanega zneska.

12. člen

Uporabnik lahko odjavi storitve letne pogodbe najkasneje do 15. dni pred iztekom tekočega obračunskega obdobja za naslednje. Prekinitev naročniškega razmerja lahko naročnik poda le v pisni obliki z žigom podjetja in podpisom odgovorne osebe. Naročnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve storitve poravnal vse obveznosti. 

13. člen

Izvajanje storitev se ureja s pogodbo med naročnikom in ponudnikom. Pogodba obsega specifične značilnosti izdelave posameznega projekta, ceno, pogodbene roke ter ostala osnovna pogodbena določila.

14. člen

Najem crm sistema se ureja s pogodbo med naročnikom, ponudnikom ter morebitnimi tretjimi osebami, ki sodelujejo ob kasnejšem poslovnem delovanju crm sistema. Pogodba obsega specifične značilnosti izdelave posameznega projekta, ceno, pogodbene roke ter ostala osnovna pogodbena določila.

Konkurenca in varovanje podatkov

15. člen

Ponudnik in naročnik se obvezujeta, kot poslovno tajnost varovati vse podatke, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, ves čas sodelovanja, in da bosta vse pridobljene podatke iz naslova sodelovanja varovala vsaj še deset (10) let po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja.

Tehnična podpora strankam

16. člen

Strankam je ob delavnikih med 7.00 in 22.00 uro na voljo tehnična podpora, ki se izvaja preko podpornega portala ponudnika.

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko podpornega portala ponudnika.

17. člen

Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto naročnika oz. na njegov mobilni aparat, za nedoločen čas. Naročnik lahko s pisno željo zavrne prejemanje teh obvestil.

Pravice in obveznosti ponudnika storitev

18. člen

Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Na strani strežnikov ponudnika in njihove priključitve v internet bo ponudnik storitev naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

19. člen

Ponudnik se obvezuje, da bo vsa potrebna vzdrževalna dela izvajal v časovnem okviru, ko bo predvidena uporaba strežnika in s tem izpad delovanja storitev najmanjša. V primeru načrtovane prekinitve, daljše od 24 ur, bo naročnik obveščen preko elektronske pošte.

Časovni okvir in prekinitve se ne nanašajo na izredne in nujne popravke. Med te spadajo popravki, čigar zamuda pri izvajanju bi lahko bistveno vplivala na varnost in zaupnost podatkov na strežnikih ponudnika.

20. člen

Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev ponudnika. Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oziroma odtujitve naročnikovih podatkov ali drugih parametrov potrebnih za uporabo storitev ponudnika.

Prizadevamo si, da bomo za naš strežnik dobro skrbeli, ne moremo pa garantirati nepooblaščene posege in hekerske napade, kakor tudi ne odgovarjamo za neprejeto elektronsko pošto ali napake e-poštnega strežnika.

21. člen

V primeru kakršnegakoli dejanja naročnika ali uporabnika, ki je v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo ali v primeru grobega kršenja Splošnih pogojev, ima ponudnik pravico uporabniku takoj, brez predhodnega obvestila, prekiniti dobavo storitev, ne glede na dejansko poslovno škodo, ki bi jo naročnik s tem posegom lahko utrpel.

22. člen

Od naročnika lahko ponudnik zahteva umik informacij, servisov in storitev ali na kakršenkoli drug način omeji ali prepreči dostop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za ponudnika ali v nasprotju s Splošnimi pogoji in veljavno slovensko zakonodajo.

Ponudnik ima pravico skripte in aplikacije, ki prekomerno obremenjujejo strežnik ali ogrožajo stabilnost strežnika izključiti iz uporabe. Ponavljajoče izključitve imajo lahko za posledico začasno ukinitev pravic do izvajanja skript ali aplikacij, v skrajnem primeru pa celo začasno ukinitev storitve.

Ponudnik se ne obvezuje, da bodo storitve izpolnjevale vaše specifične zahteve, da bo storitev delovala naprekinjeno, hitro, varno in brez napak, da bodo rezultati, pridobljeni z uporabo storitev, natančni in zanesljivi, da bo kakovost vsakršnih izdelkov ali drugega blaga in storitev, ki jih boste kupili preko podjetja Iteca, Tomaž Lobnik Ornik s.p., ustrezna.

Pravice in obveznosti naročnika

23. člen

Naročnik je dolžan reklamirati račun v roku največ 8-ih dni od prejema.

24. člen

Naročnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje Uporabnike. Naročnik odgovarja za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno-etičnih norm. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

Naročnik mora upoštevati splošne pogoje ponudnika in obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij in storitev ter odgovarjati za vse posledice dovoljene ali nedovoljene uporabe naročenih storitev ponudnika, ki izhajajo iz dogovora, s strani tretje osebe.

Naročnik se strinja, da bo upošteval predpise v zvezi z avtorskopravnim varstvom in zagotavlja, da bodo vse informacije in drugo, kar bo objavljal na spletnih straneh, prosto avtorskopravnega varstva oziroma dano v uporabo vsem (v javno dobro), razen tistega, za kar avtor izrecno zahteva drugače. Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

25. člen

Naročniško razmerje se lahko prenese na tretjo osebo v naslednjih primerih:

 • naročnik, ki je fizična oseba, lahko prenese naročniško razmerje na člana družine ali drugo osebo, ki živi z njim v skupnem gospodinjstvu
 • če naročnik, ki je pravna oseba, preneha obstajati zaradi preoblikovanja, razdružitve, združitve ali pridružitve ter drugih statusnih sprememb, se naročniško razmerje prenese na tisto pravno osebo, ki je pravni naslednik naročnika
 • če naročnik, ki je fizična oseba, umre, se naročniško razmerje prenese na osebo, ki jo določijo člani njegove družine oziroma skupnega gospodinjstva oziroma na njegovega zakonitega dediča.

O teh dogodkih mora biti ponudnik obveščen v roku 15-dni po spremembi. V primeru, da odkrijemo prenos vašega računa tretji osebi, si pridržujemo pravico ukiniti račun brez predhodnega obvestila.

Naročnik se strinja, da bo periodično obiskoval spletne strani ponudnika in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami.

Naročnik je dolžan kot tajne, varovati vse podatke pridobljene s strani izvajalca (dostopni podatki do strežnika, baze, administratorja spletne strani, vsa pridobljena gesla, …), s katerimi se naročnik (oz. njegovi zaposleni) seznani/jo pri opravljanju dela ali v zvezi z delom. Naročnik je prav tako dolžan izvajati vse predpisane oziroma potrebne ukrepe, da se z podatki ne bi seznanila nepooblaščena oseba, predvsem oseba ki je oz. bi lahko bila na kakršen koli način konkurenca izvajalcu.

Vse storitve in izdelke podjetja Iteca, Tomaž Lobnik Ornik s.p. uporabljate na svojo lastno odgovornost.

Izključitev odgovornosti ponudnika

26. člen

Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na strežnikih in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov ter izgube, poškodbe ali odtujitve naročnikovih podatkov.

Ponudnik se zavezuje, da bo izdeloval varnostne kopije podatkov (za zadnje 3 mesece), vendar ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z nepravilnostjo hranjenih podatkov ali njihove izgube. Kopije podatkov naročnik ne more fizično prejet, uporabljajo se samo za ponudnikov arhiv in ob izgubi podatkov za čim hitrejšo ponovno vzpostavitev storitev.

Masovno pošiljanje elektronske pošte (ang. SPAM)

27. člen

Masovno pošiljanje elektronske pošte na naslove prejemnikov, ki tega poprej niso odobrili, je izrecno prepovedano in se smatra, kot grobo kršenje Splošnih pogojev, kar ima lahko za posledico takojšnjo prekinitev dobave storitev. V primeru kršenja splošnih pogojev je naročnik, ki je odgovoren tudi za svoje uporabnike, zavezan k povračilu nastale neposredne in posredne poslovne škode oz. plačilu odškodnine v minimalnem znesku 3.500,00 EUR. Pošiljanje sporočil večim naslovnikom hkrati je dovoljeno le v primeru, ko naslovniki to izrecno želijo, ko pošiljatelj naslovnika osebno pozna in smatra, da ga poslano sporočilo ne bo nadlegovalo ter v primeru, ko naslovnik to želi s prijavo na t.i. mailing-listo.

Varstvo osebnih podatkov

28. člen

Naročnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke. Ponudnik Naročniku zagotavlja nemoten dostop do njegovih podatkov in urejanje le-teh prek uporabniških strani. Ponudnik hrani osebne podatke in podatke potrebne za poslovanje za obdobje določeno z zakonom.

Odzivni čas, nujnost del in dodatki cene

29. člen

Kot odzivni čas, se šteje čas, ki preteče med prejemom zahtevka za določeno delo in pričetkom njegovega izvajanja.

Za dela, katere nujnost ni izrecno navedena, se smatra stopnja nujnosti “Normalno”. Predvideni odzivni čas za naloge iz te skupine znaša 4-7 delovnih dni. Dela se obračunajo skladno z veljavnim cenikom.

Dela, opredeljena s strani stranke kot nujna, se začnejo izvajat že naslednji delovni dan. Zahtevek mora biti oddan najkasneje do 15:00 ure tekočega dne, da se prične njegovi izvajanje naslednji delovni dan. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 50% na veljavne cene.

Dela, opredeljena z oznako “Zelo nujno”, se pričnejo izvajati najkasneje v roku 4 ur od prejema zahtevka. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 100% na veljavne cene.

Za storitve izven delovnega časa (po 15 uri) se zaračuna dodatek v višini 50%. Za storitve opravljene po 20 uri in ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 100%.

Odpoved del

30. člen

Kot odpoved del, se šteje odpoved del v celoti ali sprememba roka za pričetek del. V obeh primerih šteje, da je izvajalec rezerviral ustrezne resurse za izvedbo projekta, katere v kratkem času ne more prerazporediti na druga dela in naloge in je zato upravičen do ustreznega nadomestila:

 • odpoved manj kot 7 dni pred izvedbo: zaračuna se celoten pogodben znesek
 • odpoved v 7 do 15 dneh pred izvedbo: zaračuna se 50% vrednosti pogodbe
 • odpoved v 15 do 30 dneh pred izvedbo: zaračuna se 30% vrednosti pogodbe
 • odpoved v več kot 30 dneh pred izvedbo ne predvideva povrnitve stroškov odpovedi
Registracija domen

31. člen

Storitve registracije .si domen, ki jih opravlja ponudnik so podvržene pravilom in postopkom, ki so določeni v Splošnih pogojih javnega zavoda Arnes (register .si domen). Zato si ponudnik pridržuje pravico do spremembe svoje ponudbe in Splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila.

Spletna gostovanja, domene in spletne strani se naročajo za dobo najmanj 12 mesecev oz. do preklica, morebitne odjave pa je potrebno pisno sporočiti vsaj mesec dni pred iztekom naročnine na ponudnikov portal za podporo.

Plačilni pogoji za registracijo domen

32. člen

Ob naročilu stranka prejme predračun, ki ga mora poravnati, če želi registrirati domeno. Dokler ponudnik ne prejme nakazila in dejansko izvrši registracijo domene, ni domena na noben način rezervirana ali umaknjena iz proste prodaje. Po prejemu plačila in opravljeni registraciji, izda Ponudnik račun za opravljeno storitev registracije domene.

V kolikor želi naročnik podaljšati registracijo, mora to storiti pred iztekom registracije domene.

V primeru, da naročnik zamudi rok za podaljšanje domene in želi to storiti 14 dni po poteku registracije, bo Ponudnik poskusil domeno podaljšati brez dodatnih stroškov, vendar za to ne more jamčiti.

V kolikor bo naročnik želel domeno podaljšati 14 do 30 dni po izteku registracije, bo Ponudnik za podaljšanje domene zaračunal najmanj 150 EUR dodatnih reaktivacijskih stroškov.

V kolikor bo naročnik želel domeno podaljšati 30 ali več dni po poteku registracije, bo Ponudnik za podaljšanje registracije dodatno zaračunal najmanj 200 EUR reaktivacijskih stroškov. V izjemnih primerih domene po preteku registracije ni mogoče podaljšati.

Ponudnik obvesti naročnika po elektronski pošti (na aktivni elektronski naslov naročnika) o preteku domene, najkasneje 30 dni pred iztekom registracije. Ponudnik po obvestilu ne prevzema nobene odgovornosti za pretečene domene.

Podatkovne baze v CRM sistemu naročnika

33. člen

Podjetje Iteca, Tomaž Lobnik Ornik s.p. ne prevzema odgovornosti za naročnikove baze podatkov, posredovanih SMS ali elektronskih sporočil s pomočjo naročnikove aplikacije. Naročnik se obvezuje, da bo spoštoval in dosledno upošteval Zakon o elektronskih komunikacijah, kakor tudi vse druge zakone, ki veljajo v posamezni državi.

Seznam prejemnikov elektronskih in SMS sporočil

34. člen

Ob vzpostavitvi komunikacije z podjetjem Iteca, Tomaž Lobnik Ornik s.p. se uporabnik strinja, da podjetje Iteca, Tomaž Lobnik Ornik s.p. pridobljene podatke uporabi pri elektronski komunikaciji z uporabnikom. Komunikacijske kanale uporabljamo za obveščanje o novostih in akcijah naših izdelkov in storitev.

Vsak uporabnik iz naših mailing list ima možnost da se odjavi na prejemanje naših elektronskih oz. SMS sporočil.

Cena prejetih elektronskih in SMS sporočil

35. člen

Vsa prejeta elektronska in SMS sporočila od podjetja Iteca, Tomaž Lobnik Ornik s.p. so brezplačna.

Pogoji uporabe CRM sistema

36. člen

CRM sistema, ki vam ga damo v uporabo ne smete uporabljati z nezakonitimi in nepooblaščenimi nameni. Z uporabo storitev podjetja Iteca, Tomaž Lobnik Ornik s.p. ne smete kršiti nobenih zakonov. Za vse posledice neupoštevanja zakonov ste odgovorni izključno sami.

Vaše prijavne podatke sme uporabljati le ena oseba. Odgovorni ste za celotno vsebino in dejavnost na vašem računu.

Odgovorni ste za varovanje svojih dostopnih podatkov (uporabniško ime, geslo, …) in podjetje Iteca, Tomaž Lobnik Ornik s.p. ne more biti in ne bo odgovorno za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala, ker niste uspeli izpolnjevati svojih obveznosti.

Razumete in se tudi strinjate z uporabo CRM sistema, da podjetje Iteca, Tomaž Lobnik Ornik s.p. ne bo odgovorno za nikakršno neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali izjemno škodo, vključno z, vendar ne omejeno na škodo pri izgubi dobička, uporabe, podatkov, dobrega razpoloženja ali druge nepredmetne izgube, ki bi nastala zaradi vaše uporabe CRM sistema.

Ob prekinitvi pogodbe se vaš račun po 7 dneh avtomatsko deaktivira (in s tem tudi vsi vnešeni podatki)! Aplikacije CRM ni mogoče in ni dovoljeno prenest k drugemu ponudniku gostovanja. Aplikacija CRM lahko gostuje izključno na strežnikih podjetja Iteca, Tomaž Lobnik Ornik s.p..

Iteca, Tomaž Lobnik Ornik s.p. ima pravico po svoji presoji iz katerega koli razloga kadar koli odpovedati ali dokončno ukiniti vaš račun in zavrniti vsakršno sedanjo ali prihodnjo uporabo te ali katere koli druge storitve podjetja Iteca, Tomaž Lobnik Ornik s.p.. Takšna ukinitev storitve bo pomenila izbris vašega računa in odvzem ter izdajo celotne vsebine vašega računa. Podjetje Iteca, Tomaž Lobnik Ornik s.p. si pridržuje pravico zavrniti nudenje storitev iz kakršnegakoli razloga komur koli in kadar koli.

Podjetje Iteca, Tomaž Lobnik Ornik s.p. vsebine v strankinem CRM sistemu ne pregleduje, vendar imamo pravico (ampak ne obveznost) po svoji presoji zavrniti ali odstraniti kakršnokoli vsebino, ki je na voljo preko omenjene storitve.

Naročilo izdelave spletne strani in gostovanja za paket najem spletne trgovine

37. člen

Gostovanje spletne trgovine je mogoče le na naših strežnikih. Domeno lahko prenesete k drugemu ponudniku gostovanja, podatki o spletni trgovini pa se izbrišejo in jih ni dovoljeno prenest na drug strežnik oz. računalnik v času trajanja pogodbe. Spletno trgovino je mogoče prenest na drug strežnik v primeru, da se poravna vrednost izdelave celotne trgovine, določene pri najemu spletne trgovine.

Z naročilom izdelave spletne strani se strinjate, da cena velja ob sklenitvi naročniškega razmerja za minimalno 24 mesecev z možnostjo podaljšanja.

Stvarne napake

38. člen

Naročnik nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled storitve oz. izdelka.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora naročnik ponudniku v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da izdelek oz. storitev  pregleda. Če napaka ni sporna, mora ponudnik čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi naročnikovemu zahtevku. Če pa o napaki obstaja spor, mora ponudnik v roku 8 dni podati naročniku pisen odgovor. Garancija na stvarne napake je 24 mesecev.

Napaka je stvarna:

 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo naročnik kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana;
 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 4. če je ponudnik izročil stvar oz. storitev, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Obrazec za prijavo stvarne napake se nahaja TUKAJ (Obrazec o stvarni napaki) Pravico do uveljavljanja stvarne napake na izdelku oz. storitvi natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

Druga določila

39. člen

Promocijske kode

Promocijska koda (kupon) naročniku omogoča številne ugodnosti pri nakupovanju v okviru spletne trgovine (manjša darila ob nakupu, popusti, ipd.). Promocijska koda se lahko nahaja v raznih oglasih, e-poštnih sporočilih Družbe in na drugih medijskih nosilcih.

Uporabljivost promocijske kode je časovno omejena; koda se lahko uporabi zgolj znotraj časovnega obdobja, določenega za posamezno kodo.

Naročnik lahko kodo navede in potrdi v polju za promocijske kode v postopku oddaje naročila. Ko je koda uspešno potrjena, se iz nje izvirajoča vrednost popusta (v primeru, da promocijska koda omogoča popust) avtomatično odšteje od vrednosti naročila, uporabnik pa mora doplačati razliko do celotne vrednosti naročila.

V okviru enega postopka oddaje naročila je lahko uporabljena zgolj ena promocijska koda naenkrat.

40. člen

Omejitev odgovornosti

Ponudnik se trudi zagotoviti pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani ponudnika. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo ponudnik naročnika obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.

Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Ponudnik si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

Ponudnik si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si ponudnik pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo ponudnik nemudoma obvestila naročnika o tehničnih težavah ter posredoval navodila glede nadaljnjih postopkov. Naročnik mora pred obiskom spletne strani ponudnika na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.

Ponudnik si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost naročnika, če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo naronik o morebitnem odstopu od pogodbe s strani ponudnika nemudoma obveščen.

Ponudnik si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika. Kot bistvena zmota šteje zmota v bistvenih lastnostih blaga in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za bistvene, ponudnik pa v primeru vednosti ne bi sklenila pogodbe. To vključuje tudi očitne zmote v ceni.

41. člen

Izstavljanje računov

Ponudnik pošlje naročniku račun za naročeno blago v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob registraciji na spletni strani ponudnika, oziroma ponudnik stranki račun priloži naročenim izdelkom ob dostavi in prevzemu v fizični obliki na papirnatem listu A4 formata.

Dolžnost naročnika je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila, s pomočjo sredstev pregledovanja in popravljanja, ki jih omogoča sistem spletne trgovine. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.

42. člen

Pravica do odstopa od pogodbe

Naročnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga oz. vzpostavljene storitve ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga oz. vzpostavljeni storitvi.

Odstop od pogodbe naročnik sporoči na e-naslov ponudnika info@iteca.si ali na drug način, ki ga omogočajo ostali kontaktni podatki ponudnika, oziroma s pomočjo obrazca v prilogi k teh splošnih pogojih poslovanja. Voljo za odstop od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno. Če se potrošnik odloči za uporabo izpolnitve obrazca za odstop, ponudnik naročniku po elektronski pošti nemudoma pošlje potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago bodisi vrne, bodisi pošlje na naslov ponudnika. Naročnik mora najkasneje v 14 dneh po obvestitvi ponudnika o odstopu od naročila podjetju vrniti blago.

Naročnik odgovarja samo za zmanjšanje vrednosti blaga oz. storitve, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Če naročnik odstopi od pogodbe mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je naročnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če naročnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Naročnik skupaj z izjavo o odstopu navede svoje osebne podatke (osebno ime in kontaktne podatke). Ponudnik vrne kupnino in vsa ostala plačila najkasneje v 30 dneh po prejetju obvestila o odstopu, vendar lahko ponudnik vračilo zadrži do prejetja vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je dejansko poslal blago.

Edini strošek, ki bremeni naročnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

V primeru, da je bila pri oddaji naročila uporabljena promocijska koda za popust, se naročniku v primeru odstopa od pogodbe vrne popust v obliki nove promocijske kode.

Zadnja sprememba, 03.07.2021 ob 12:29 uri

(5/5)